shutterstock_744158275

Pravne usluge

Trgovačko pravo i pravo društava

Pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkih društava te statusnih promjena trgovačkih društava, osnivanje podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava, stjecanje poslovnih udjela društva, preoblikovanje trgovačkih društava, savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu, savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva, preuzimanje dioničkih društava, pravo tržišta vrijednosnih papira, zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova.

Preuzimanja i spajanja

Strukturiranje pripajanja i spajanja, pravni Due Diligence, izrada transakcijske dokumentacije, sastav plana podjele društva, ugovori o kupnji dionica ili udjela, opcijski ugovori, Escrow ugovori, sporazumi dioničara ili članova društva, javne ponude za preuzimanje, privatizacija.

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje klijenata na području građanskog i trgovačkog prava. Sastavljanje pisanih pravnih mišljenja i analiza, te stručna tumačenja pravnih propisa, zastupanje u pregovorima vezano za sklapanje ugovora, te sudskih i izvansudskih nagodbi.

Ugovori

Savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova, sastavljanje ugovora, analiza ugovora, sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova.

Naplata potraživanja

Savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja, ispitivanje boniteta protustranke, sastavljanje instrumenata plaćanja, zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja.

Nasljedno pravo

Sastavljanje oporuka, sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora, zastupanje u ostavinskim postupcima.

Pravo intelektualnog vlasništva i autorskih prava

Savjetovanja: sastavljanje autorsko-pravnih ugovora, ugovori o licenci, zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva. Pravna pitanja vezana za Internet sadržaj, medijski ugovori, E – trgovina, zastupanje u autorskim sporovima, pripremanje i sastavljanje dokumentacije potrebne za registraciju žiga/patenta.

Promoviranje i sponzorstva

Ugovori o plasmanu proizvoda, sponzorski ugovori, promocijski ugovori, reklame.

Poslovi s nekretninama

Analiza pravnog statusa nekretnina, sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina, savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige, savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju, zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama.

Stečajno pravo

Sastav i podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, sastav i podnošenje prijava potraživanja, zastupanje u stečajnim postupcima, zastupanje u odborima vjerovnika, sastav i provedba predstečajne nagodbe, zastupanje u predstečajnim postupcima.

Radno pravo

Savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa, sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora, izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava, zastupanje u radnim sporovima.

Obiteljsko pravo

Savjetovanja i prevencija bračnih sporova, sastavljanje bračnih ugovora i ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine, zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju, zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava.

Upravni postupci

Zastupanje sudionika pred tijelima u postupcima javne nabave, povrata imovine, zastupanje pred poreznim tijelima i u postupcima zbog zaštite tržišnog natjecanja, pri izdavanju lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima.

Ustavno pravo

Izrada ustavnih tužbi i prijedloga za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom.